forklift certification institute

S T A T U T


ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZAGON

(prečiščeno besedilo temeljnega akta društva)


V Kranju, dne 11. 03. 2016


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva: ŠPORTNO DRUŠTVO ZAGON s sedežem Zgornje Duplje 18, pošta 4203 Duplje (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi športnih aktivnosti, predvsem kolesarjenja, fitnesa, rolanja, iger z žogo, pohodništva, alpinizma, vodnih športov, fotografskih dejavnosti in zimskih športov celo leto, ali so kako drugače povezani s temi dejavnostimi.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, sedež društva je v Dupljah, Zgornje Duplje 18. Društvo ima svoj transakcijski račun.


3. člen


Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je emblem kolesarja, ki kolesari ob sončnem zahodu. Žig društva je okrogle oblike s premerom 4 cm. Znotraj je emblem kolesarja, ob robu pa je napis ŠPORTNO DRUŠTVO ZAGON KRANJ.

4. člen


Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v R Sloveniji ali izven nje.


5. člen


Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča svoje člane:
- s pravico vpogleda v zapisnike in ostale papirje organov društva;
- preko elektronske pošte;
- preko internet strani;
- preko sredstev javnega obveščanja;
- na rednih sestankih društva;
- na druge načine.
Širšo javnost obvešča društvo preko interneta, prispevkov v dnevnem časopisju in na radiu, pojavlja se na športnih akcijah in prireditvah, na svoja srečanja vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja ter aktivne športnike.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.


II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA


6. člen


Namen društva je organizirati in vzpodbujati športne aktivnosti, kot odlično sredstvo sprostitve po napornem delavniku. Ni zanemarljiv tudi socialni pomen skupinskih izletov in rednih tedenskih srečanj.

Sicer pa društvo sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo z aktivnostmi iz 1. člena tega statuta. Pri tem:
1. Si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva s tečaji in literaturo.
2. Se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva.
3. Seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju društva z rednimi dopisi in objavami v medijih.
4. Vzpodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva na rednih srečanjih, ogledih video in dia posnetkov.
5. Skrbi za varnost svojih članov, skrbi za preventivne varnostne ukrepe.
6. Pridobiva nove člane tako, da organizira različne akcije, se pojavlja v javnosti in izdaja publikacije;
7. Organizira izlete, srečanja in predavanja za svoje člane ter tudi ostale zainteresirane.
8. Sodeluje s Kolesarsko zvezo Slovenije,  klubi za kolesarjenje, PZSL, PZS, fotografskimi društvi in ostalimi sorodnimi organizacijami.
9. Sodeluje pri izposojanju športnih rekvizitov.
10. Skrbi za stalno psiho-fizično pripravljenost svojih članov.

 

III. Č L A N S T V O

7. člen

 

Društvo ima redne in častne člane.
Redni člani društva so vsi, ki podpišejo pristopno izjavo in se s tem strinjajo z določili društva, ter poravnajo članarino za eno leto.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval članarino.
Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan. Ob včlanitvi mladoletnika do dopolnjenega 7. leta starosti v društvo podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Mladoletnik, ki je starejši od 7 let in mlajši od 15 let ob včlanitvi podpiše pristopno izjavo sam, pred vstopom v društvo pa mora predložiti še pisno soglasje zakonitega zastopnika.
Častni člani so lahko: sponzorji, donatorji, simpatizerji, ki so s svojimi prispevki v obliki denarja, dela ali kako drugače še posebej pripomogli k dobrobiti društva. Častni člani so upravičeni dolžnosti, ki jih imajo redni člani, nimajo pa pravice glasovanja. Lahko uživajo ugodnosti društva.
Naziv "častni član" dodeli posamezniku skupščina.

8. člen


Pravice članov so:
1. Da volijo in so izvoljeni v organe društva.
2. Da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva.
3. Da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva.
4. Da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.
5. Da uporabljajo materialna sredstva društva oz. koristijo opremo društva pod pogoji, ki jih določa upravni odbor.
6. Da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira društvo, pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;

9. člen


Dolžnosti članov so:
1. Da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva.
2. Da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva.
3. Da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi upravni odbor društva.
4. Da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog.
5. Da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane.
6. Da varujejo ugled društva.
7. Da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih.

Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti - razen dolžnosti navedene v tretji alinei tega člena - predstavlja disciplinsko kršitev. Za člane, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih društva po drugi alinei tega člena, lahko upravni odbor določi nižjo članarino ali jih oprosti plačila članarine, dolžan pa je voditi evidenco prostovoljnega dela v društvu.


10. člen


Članstvo v društvu preneha:
1. S prostovoljnim izstopom.
2. S črtanjem.
3. Z izključitvijo.
4. S smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu.
Upravni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto.
Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega disciplinskega ukrepa.
Član, ki je bil iz članstva črtan, se lahko včlani pod pogojem, da plača zaostalo članarino in izpolnjuje dolžnosti člana.
Član, ki je bil iz društva izključen, se v društvo ne more včlaniti najmanj dva meseca po izključitvi, nadaljnji dve leti pa ne more biti izvoljen v organe društva.


IV. O R G A N I  D R U Š T V A


11. člen

Organi društva so:

1. Skupščina
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Disciplinska komisija


Člani organov društva imajo pravico do nadomestila stroškov, razen za zasedanje skupščine.
Posameznim članom upravnega odbora se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča skupščina.

12. člen


S K U P Š Č I N A
Skupščina ali občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni).
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.


13. člen


O sklicu skupščine in z dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj
14 dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 60 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna:
1. če se ugotovi, da so bili člani v redu vabljeni in
če skupšèina odloča na podlagi tretjega odstavka 13. člena, sklepi postanejo pravnomočni po poteku 30 dni, v kolikor v tem času ni bila sklicana ponovna skupščina.

14. člen


Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo po razpravi. Sklep skupščine je veljaven, če se je zanj odločila polovica prisotnih.

Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov.

15. člen

Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog upravnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja.

16. člen


Naloge in pristojnosti skupščine so, da:
1. Izvoli delovno predsedstvo.
2. Sklepa o dnevnem redu.
3. Sprejema poročila o pretekli dobi.
4. Sprejema program dela društva za predvideno dobo.
5. Sprejema finančni načrt in zaključni račun.
6. Razrešuje in voli: predsednika društva, tajnika in blagajnika, člane nadzornega sveta, člane disciplinske komisije, člane komisije za izobraževanje in športne aktivnosti in tehničnega referenta.
7. Odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva.
8. Odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami.
9. Odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.
10. Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
11. Odloča o vseh vprašanjih od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva.
12. Odloča o spremembah statuta in drugih predpisov društva.
13. Imenuje posebne komisije ali ustanovi sekcije ali oboje ukinja.
14. Opravlja nalogo arbitra v sporih med upravnim odborom in drugimi organi ali člani društva.
15. Sklepa o prenehanju društva.
16. Podeljuje naziv častni član.
17. Odloča o višini nagrade posameznim članom, za delo v preteklem letu.

Gradivo za vprašanja, o katerih odloča skupščina in so navedena v 3.,4.,7.,9. in 11. alinei mora biti upravnemu odboru dostavljen najmanj 8 (osem) dni pred zasedanjem skupščine.

17. člen

U P R A V N I O D B O R
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Upravni odbor šteje 5 (pet) članov. Sestavljajo ga:
- predsednik (vodi in organizira delo v upravnem odboru);
- tajnik;
- blagajnik;
- predsednik komisije za izobraževanje in športne aktivnosti;
- tehnični referent.
Upravni odbor se sestaja enkrat mesečno. Izvoljen je za dobo 2 (dveh) let.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča po sistemu večine. V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Upravni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.


18. člen


Naloge upravnega odbora
Upravni odbor:
1. Sklicuje redno ali izredno skupščino;
2. Skrbi za izvrševanje programa društva;
3. Pripravlja predloge aktov društva;
4. Pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
5. Skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
6. Upravlja s premoženjem društva;
7. Uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina;
8. Skrbi za strokovno in varno delo na akcijah, ki jih organizira društvo;
9. Zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisan red;
10. Vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu in določa višino, rok in način plačila članarine.

V ta namen lahko določi članarino:
1. Aktivnim članom,
2. Drugim članom društva,
3. Znižanje članarine članom, ki so se prostovoljnega dela udeleževali.
4. Odloča o nakupu premičnin večje vrednosti (večja vrednost pomeni vrednost, ki je večja po kriterijih Kazenskega zakonika RS).
5. Sprejema odločitve o izdajanju priznanj; pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva.
6. Skupaj z nadzornim odborom odloča o disciplinskih kršitvah kot organ II. stopnje.
7. Predlaga skupščini podelitev naziva "častni član".
8. Opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva, ali v sporih med organi društva in člani.
9. Odloča o pritožbah zoper morebitne komisije oziroma sekcije.

19. člen


Predsednik društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijami doma in v tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 2 (dveh let). Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored.
Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini in upravnemu odboru.


20. člen

Naloge predsednika društva

Predsednik društva:
- sklicuje sestanke upravnega odbora;
- poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka;
- koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva;
- odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje;
- odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
- predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva.

21. člen

N A D Z O R N I O D B O R

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, ki ji je tudi odgovoren za delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli skupščina za dobo 2 (dveh) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v upravnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih komisij.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, odloča večina.

22. člen


D I S C I P L I N S K A K O M I S I J A
Disciplinsko komisijo voli in imenuje skupščina za dobo 2 (dveh) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
Sestaja se po potrebi na zahtevo upravičenih organov.
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ I. stopnje.
O pritožbah na odločitve disciplinske komisije odloča skupščina kot organ II. stopnje.

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK


23. člen

Disciplinski postopek
Disciplinski postopek se vodi po pravilniku, ki ga sprejme skupščina.


24. člen


Disciplinske kršitve

Lažje kršitve:
- neupoštevanje dogovorjenih nalog na akcijah internega značaja
- neupoštevanje rokov uporabe društvene opreme

Težje kršitve:
- neupoštevanje dogovorjenih nalog na akcijah širšega značaja
- odtujitev društvene opreme in sredstev
- zavajanje javnosti z napačnimi podatki glede delovanja ali včlanjevanja društva
- pobiranje članarin brez ustreznih pooblastil


25. člen

Disciplinski ukrepi

Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:
- opomin;
- javni opomin;
- izključitev.
Za vse kršitve navedene v drugem odstavku 24. člena mora disciplinski organ obvezno izreči ukrep izključitve.
Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo do dveh let.
Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil društvu škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode določi upravni odbor.


VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE


26. člen


Viri dohodkov

Viri dohodkov društva so:
- članarina;
- darila, volila;
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
- prispevki sponzorjev;
- javna sredstva;
- drugi viri.


27. člen


Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

28. člen


Društvo razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri agenciji republike Slovenije za plačilni promet oz. pri pooblaščeni finančni instituciji.

29. člen


Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, po pooblastilu skupščine prokurist ali drug član društva, ki ga pooblasti predsednik.
Finančno in materialno poslovanje društva poteka v skladu z veljavnimi predpisi. Gre za najenostavnejšo možno obliko knjigovodstva, zavodenje knjige prejemkov in izdatkov.

30. člen


Delo blagajnika je javno.
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški.
Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

31. člen


Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa upravnega odbora in nepremičnine le na podlagi sklepa skupščine.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA


32. člen


Društvo lahko preneha:

- po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino;
- po samem zakonu.
V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

To prečiščeno besedilo temeljnega akta društva je sprejela skupščina na svoji izredni seji, dne 11.03.2016 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje.

 

 

 

Predsednik: Gregor Srečnik

 

 

 

Podpis:

Partnerji